Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jamie’s Drukwerk, Hortalijn 5, 2728 BD Zoetermeer, Kvk: 53443373) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Jamie’s Drukwerk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Jamie’s Drukwerk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 2. Overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Jamie’s Drukwerk. 
  Jamie’s Drukwerk is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,
  deelt Jamie’s Drukwerk dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Prijzen/Aanbiedingen
  3.1 Alle aanbiedingen van Jamie’s Drukwerk zijn vrijblijvend en Jamie’s Drukwerk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.
 4. Levering
  4.1 De door Jamie’s Drukwerk nl opgegeven levertijd van 1-3 werkdagen (1 wordt steeds nagestreefd en wordt in vrijwel alle gevallen gehaald. Op zondag/maandag is de levering beperkt en wordt niet bezorgd door PostNL. Wanneer er te laat geleverd wordt, kunnen wij hiervoor op uw verzoek een klacht indienen. Er kan sprake zijn van overmacht.
  4.2 De bezorging van de producten geschiedt op de plaats die door u is aangegeven. Indien u per ongeluk een verkeerd adres heeft opgegeven kunt u dit melden bij onze klantenservice. Wanneer een product opnieuw verstuurd moet worden doordat u een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, kunnen de extra verzendkosten bij u in rekening worden gebracht.
  4.3 De tekst op het product wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert. Spelfouten worden door ons niet gecorrigeerd en foto’s dient u goed aan te leveren.
  4.4 Kleuren kunnen soms afwijken, dit kan met het plaatje te maken hebben of het type product.
  4.5 De eigenschappen van verschillende producten, waaronder kleur, diktes en gewicht, kunnen onderling afwijken, omdat wij hierbij afhankelijk zijn van de desbetreffende leveranciers.
  4.6 Bestellingen die op zaterdag of zondag en op werkdagen na 14.00 uur geplaatst worden,  kunnen wij pas de eerstvolgende werkdag in behandeling nemen.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Jamie’s Drukwerk verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

  6. Herroepingsrecht
  6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  6.5Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  6.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
  6.7 Alle door Jamie’s Drukwerk geleverde producten die te beschouwen zijn als maatwerk (zoals, maar niet gelimiteerd tot, producten die op verzoek van de klant voorzien zijn van tekst, foto’s of andersoortige afbeeldingen en producten die voorzien zijn van borduurwerk op verzoek van de klant) zijn expliciet uitgesloten van het herroepingsrecht zoals omschreven in lid 1 en 2.
  6.8 Indien een product niet afgeleverd is volgens de specificaties van de klant dient deze binnen 14 dagen contact op te nemen met de klantenservice van Jamie’s Drukwerk. schriftelijk per email naar info@jamiesdrukwerk.nl 
   
  7. Reclames en aansprakelijkheid
  7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Jamie’s Drukwerk daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14)dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Jamie’s Drukwerk de keuze de desbetreffende producten, desgewenst tegen retournering daarvan, te vervangen door nieuwe producten of door terugbetaling van de kostprijs inclusief de verzendkosten, zulks naar keuze van de klant.
  7.3 De kosten van en het risico voor eventuele retourzending draagt de klant.

 6. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
  8.1 De ontwerpen zoals deze op de website van Jamie’s Drukwerk staan zijn in opdracht van Jamie’s Drukwerk ontworpen door een erkend ontwerpbureau. Gebruik maken van deze afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming vooraf, is niet toegestaan en zal indien nodig via juridische wegen worden bestreden.
  8.2 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van Jamie’s Drukwerk de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.
  8.3 De klant zalJamie’s Drukwerk vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Jamie’s Drukwerk alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.
  8.4 Jamie’s Drukwerk kan uw ontwerp gebruiken op de site (als voorbeeld, niet als verkoopobject). Indien u aangeeft dat u hier niet akkoord mee bent, halen wij binnen 24 uur het ontwerp (als voorbeeld) van de website jamiesdrukwerk.nl
 7. Elektronische communicatie en bewijs
  9.1 Voor misverstanden, verminkingen of verloren gaan van bestanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Jamie’s Drukwerk (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Jamie’s Drukwerk niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Jamie’s Drukwerk.
  9.2 De administratie van Jamie’s Drukwerk geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 8. Overmacht
  10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Jamie’s Drukwerk in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Jamie’s Drukwerk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Jamie’s Drukwerk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht verstaan wij ook, wanneer een levering, bij de klant of post kwijt is geraakt. Als service biedt Jamie’s Drukwerk een éénmalige opnieuw zending.
 9. Diversen
  11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Jamie’s Drukwerk in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Jamie’s Drukwerk vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  11.2 Wij passen drukproeven toe voor grotere aantallen dan 100 stuks.
  11.3 Een gratis kado en/of hangertje betreft een gratis product en zolang de voorraad strekt. Wanneer deze niet op voorraad zijn bij Jamie’s Drukwerk, zijn wij niet verplicht deze te leveren.
  11.4 Jamie’s Drukwerk is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
  11.5 Producten, zoals tegeltjes of mokken, kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.
  11.6 Mokken of glazen dienen altijd voor gebruik te worden gewassen.
  11.7 Producten dienen gewassen te worden volgens de wasvoorschriften
  11.8 Facturen die niet betaald worden die worden uit handen gegeven aan een incassobureau.
  11.9 Logo’s van bedrijven kunnen ter inspiratie gebruikt worden (onze klanten) op de website jamiesdrukwerk.nl
  11.10 Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Jamie’s Drukwerk, Jamie’s Drukwerk is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie. Jamie’s Drukwerk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken.

  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.